Menu

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Указания за защита на данните за използване на началната страница

Ние се радваме на интереса Ви към нашия уеб сайт. Защитата на личния Ви живот е много важна за нас. По-долу Ви информираме изчерпателно за боравенето с Вашите данни.
 

1 Политика за поверителност

Тази политика за поверителност Ви разяснява начина, обхвата и целта на обработването на лични данни (по-нататък наричани за краткост „данни“) в рамките на нашите онлайн предложения и свързаните с тях уеб сайтове, функции и съдържания, както и външни онлайн присъствия като напр. нашия профил в социална мрежа (по-нататък наричани заедно „онлайн предложение“). Освен това се представят общите принципи на нашето събиране на данни. По отношение на използваните понятия като напр. „обработване“ или „администратор“, Ви насочваме към дефинициите в член 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Това указание за защита на данните има предимство пред общото ни указание за защита на данните (задължителна информация съгласно член 12 и следващите от ОРЗД). Доколкото в това указание за защита на данните за използването на началната страница не се срещат правила, важат съответните правила на общото указание за защита на данните.

 

2 Данни за контакт с администратора

Администратор съгласно член 4, параграф 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е
DESOI GmbH 
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (вижте Импресум).

Данни за контакт с длъжностното лице за защита на данните

Данни за контакт (служебни)
Предприятие: BerIsDa GmbH
Адрес: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Телефон: +49 / 661 29 69 80 90
Имейл: datenschutz@berisda.de

 

3 Обхват на обработването на лични данни

Ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители по принцип само ако това е необходимо за предоставянето на един функционален уеб сайт, както и за нашите съдържания и услуги. Събирането и използването на лични данни на нашите потребители следва само след съгласие на потребителя. Изключение правят случаите, при които предхождащото вземане на съгласие не е възможно по действителни причини и обработването на данните е разрешено от правни наредби.

 

4 Правно основание за обработването на лични данни

Ако за операциите на обработване на лични данни вземем съгласие от субекта на данните, като правно основание за обработването на лични данни служи член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). При обработването на лични данни, необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, като правно основание служи член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Това важи също и за операции по обработване, които са необходими за предприемане на стъпки преди сключването на договор. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на законово задължение, на което нашето предприятие подлежи, като правно основание служи член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. В случай че жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице правят необходимо обработването на лични данни, като правно основание служи член 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД. Ако обработването е необходимо за защита на легитимния интерес на нашето предприятие или на трета страна, основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред гореспоменатия интерес, като правно основание за обработването служи член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 

5 Хостинг и изпращане на имейл

Използваните от нас хостинг услуги служат за предоставяне на разположение на следните услуги: Услуги по отношение на инфраструктурата и платформата, капацитет за изчисляване, място за съхранение и услуги, свързани с бази данни, изпращане на имейл, услуги, свързани със сигурността, както и услуги по техническо обслужване, които използваме за целите на функционирането на това онлайн предложение. Във връзка с това ние, респективно нашият хостинг доставчик, обработваме инвентарни данни, данни за контакт, данни за съдържание, договорни данни, потребителски данни, мета и комуникационни данни на клиенти, интересуващи се от и посетители на това онлайн предложение въз основа на легитимните ни интереси към едно ефикасно и сигурно предоставяне на разположение на това онлайн предложение съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, във връзка с член 28 от ОРЗД (сключване на договор за обработване на лични данни).

 

6 Събиране на данни за достъп и лог файлове

Ние, респективно нашият хостинг доставчик, събираме въз основа на легитимните ни интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД данни относно всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (т.нар. лог файлове на сървъра). Към данните за достъп принадлежат името на извиквания уеб сайт, файл, дата и час на извикването, количество на прехвърлените данни, съобщение за успешно извикване, тип на браузъра заедно с версията, операционната система на потребителя, URL адрес на референтите (преди това посетеният сайт), IP адрес и запитващият доставчик. Информации за лог файловете се съхраняват максимум за 7 дни от съображения за сигурност (напр. изясняване на действия на злоупотреба или измамнически действия) и след това се изтриват. Данни, чието допълнително съхранение е необходимо за целите на доказателството, не се изтриват до окончателното изясняване на съответния инцидент.

 

7 Права на субектите на данните

Имате правото да поискате потвърждение дали се обработват свързаните с Вас данни и информация относно тези данни, както и допълнителна информация и копие на данните съгласно член 15 от ОРЗД. Съгласно член 16 от ОРЗД имате правото да поискате да бъдат попълнени свързаните с Вас данни или да бъдат коригирани свързаните с Вас неточни данни. Съгласно член 17 от ОРЗД имате правото да поискате свързаните с Вас данни да бъдат незабавно изтрити, респективно като алтернатива съгласно член 18 от ОРЗД да поискате ограничаване на обработването на данните. Имате правото да поискате да получите свързаните с Вас данни, които сте ни предоставили, съгласно член 20 от ОРЗД и да изискате прехвърлянето им към друг администратор. Освен това имате правото съгласно член 77 от ОРЗД да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

8 Право на отмяна

Имате правото да оттеглите дадени съгласия според член 7, параграф 3 от ОРЗД с действие за в бъдеще време.

 

9 Право на възражение

Ако сте дали съгласие за обработване на данните Ви, можете по всяко време да го оттеглите. Подобна отмяна има въздействие върху допустимостта на обработването на личните Ви данни, след като сте я изразили по отношение на нас. Ако нашето обработване на личните Ви данни се основава на преценка на интересите, можете да направите възражение срещу обработването. Това е случаят, когато обработването не е необходимо за изпълнението на договор с Вас, което се описва от нас при всяко описание на функция в тази политика за поверителност. При упражняване на едно такова възражение молим за разяснение на причините, поради които не трябва да обработваме личните Ви данни, както го осъществяваме. В случай на мотивирано възражение, ще проверим обстоятелствата и или ще преустановим обработването на данните, респективно ще ги адаптираме, или ще Ви покажем нашите неоспорими, заслужаващи защита причини, въз основа на които ще продължим обработването. Естествено, можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на рекламата и анализа на данни. Уведомете директно гореспоменатия администратор за възражението си срещу използването на данните Ви за рекламни цели.

 

10 Изтриване на данни

Обработваните от нас данни се изтриват или ограничават в обработването съгласно член 17 и 18 от ОРЗД. Ако не е изрично посочено в рамките на тази политика за поверителност, съхранените при нас данни ще бъдат изтрити, щом като не са необходими повече за определените цели и изтриването не противостои на законовите задължения за съхранение. Ако данните не бъдат изтрити, тъй като са необходими за други законово допустими цели, тяхното обработване ще бъде ограничено. Това означава, че данните ще бъдат блокирани и няма да бъдат обработвани за други цели. Това важи например за данни, които трябва да бъдат съхранявани по търговско-правни или данъчно-правни причини. Според законовите предписания в Германия, съхраняването се извършва за срок от 6 години съгласно § 257, параграф 1 от Търговския кодекс (търговски книги, инвентаризационни описи, начални баланси, годишни баланси, търговски писма, отчетни документи и т.н.), както и за срок от 10 години съгласно § 147, параграф 1 от Данъчния кодекс (книги, документи, доклади за финансовото състояние на фирмата, отчетни документи, търговски и делови писма, документи, важни за данъчното облагане и т.н.).

 

11 Онлайн магазин

Ако искате да поръчвате в нашия онлайн магазин, за сключването на договор е необходимо да посочите личните си данни, които са ни нужни за изпълнението на поръчката. Необходимите задължителни данни за изпълнението на договорите са специално обозначени, другите данни се посочват доброволно. Посочените от Вас данни ще обработваме за изпълнението на поръчката Ви. За тази цел можем да предадем платежните Ви данни на банката, обслужваща компанията ни. Правно основание за това е член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД. Можете доброволно да откриете клиентска сметка, чрез която можем да запишем данните Ви за бъдещи покупки. Чрез откриването на акаунт под „Моята сметка“, посочените от Вас данни ще бъдат записани с право на отмяна. Всички други данни, включително потребителският Ви профил, може винаги да се изтрият в клиентската секция. Ние можем да обработваме посочените от Вас данни, за да Ви информираме за други интересни продукти от нашето портфолио или да Ви предоставяме имейли с техническа информация. Ние сме задължени на базата на търговско-правни и данъчно-правни предписания да съхраняваме Вашите адресни данни, платежни данни и данни от поръчките за срок от десет години. Естествено, след две години предприемаме ограничаване на обработването, т.е. Вашите данни ще се използват само за спазване на законовите задължения. За предотвратяване на неправомерен достъп от трета страна до личните Ви данни, особено финансови данни, процесът на поръчване се шифрова чрез TLS-метод.

 

12 SSL-шифроване

Този сайт използва SSL-шифроване от съображения за сигурност и за защита на прехвърлянето на поверително съдържание като например запитванията, които ни изпращате като администратора на сайта. Ще познаете шифрованата връзка по това, че адресната лента на браузъра се сменя от „http://“ на „https://“ и по символа на катинар в лентата на браузъра. Когато SSL шифроването е активирано, данните, които ни прехвърляте, не могат да бъдат прочетени от трета страна.

 

13 Бюлетин

Със следващите указания Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин, за метода на регистриране, доставка и статистическо оценяване, както и за правото Ви на възражение. Като се абонирате за бюлетина ни, Вие се съгласявате с получаването и описаните методи. Съдържание на бюлетина: Ние изпращаме бюлетин, имейли и други електронни уведомления с рекламна информация (наричани по-нататък „бюлетин“) само със съгласието на получателя или законово разрешение. Ако в рамките на регистрирането за бюлетина неговото съдържание и конкретно описано, то е решаващо за съгласието на потребителя. В останалите случаи бюлетините ни съдържат информация за услугите ни и за нас. Double-Opt-In и протоколиране: Регистрирането за бюлетина ни става по така наречения метод Double-Opt-In. Това означава, че след регистрирането получавате имейл, в който ще бъдете помолени за потвърждение на регистрирането Ви. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужди имейл адреси. Регистриранията за бюлетина се протоколират, за да може процесът на регистриране да се докаже съгласно законовите изисквания. Към това принадлежи записването на времето на регистриране и потвърждение, както и IP адресът. Също така се протоколират промените на данните ви, записани при фирмата, обслужваща доставките. Данни за регистриране: За да се регистрирате за бюлетина, е достатъчно да посочите имейл адреса си. Като опция Ви предлагаме да посочите име с цел лично обръщение в бюлетина. Доставката на бюлетина и свързаното с него измерване на успеха стават на базата на съгласието на получателя съгласно член 6, параграф 1, буква а), член 7 от ОРЗД. Протоколирането на метода на регистриране става на базата на легитимните ни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Интересът ни е насочен към използването на лесна за употреба, както и сигурна бюлетинна система, която служи на търговските ни интереси, а така също отговаря на очакванията на потребителите и ни позволява в бъдеще доказателство на съгласията. Отказване/оттегляне – Можете по всяко време да откажете получаването на бюлетина ни, т.е. да оттеглите съгласието си. Връзка за отказване от бюлетина ще намерите в края на всеки бюлетин. Ние можем да съхраняваме свалените имейл адреси до три години на базата на легитимните ни интереси, преди да ги изтрием за целите на доставката на бюлетина, за да можем да докажем дадено по-рано съгласие. Обработването на тези данни се ограничава с цел възможна защита от претенции. Индивидуално искане за изтриване е възможно по всяко време, ако едновременно се потвърди някогашното съществуване на съгласие. Всички данни на бюлетина се съхраняват на защитени сървъри в Германия. Фирмата, обслужваща доставките, използва сертифицирани компютърни центрове и двойно дублирано архивиране на данните. С агенцията, обслужваща бюлетина ни, съществува договор за обработването на данни по поръчка.

 

14 Фирма, обслужваща доставките на бюлетина

Доставката на бюлетина става посредством mailingwork, услуга на mailingwork GmbH. С правилата за защита на данните на фирмата, обслужваща доставките, можете да се запознаете тук: https://mailingwork.de/datenschutz. Използваме фирмата, обслужваща доставките, на базата на легитимните ни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и договор за обработване на данни по поръчка съгласно член 28, параграф 3, изречение 1 от ОРЗД. Фирмата, обслужваща доставките, може да използва данните в псевдонимизирана форма, т.е. без да са присвоени на даден потребител, за оптимизиране или подобрение на собствените услуги, например за техническото оптимизиране на доставката и описанието на бюлетина или за статистически цели. Фирмата, обслужваща доставките, не използва данните на нашите получатели на бюлетина, за да се обръща самата тя към тях или да предава данните на трета страна.

 

15 Бюлетин – измерване на успеха

Бюлетините съдържат т.нар. „web-beacon“, т.е. файл с големината на пиксел, който при отваряне на бюлетина се извиква от нашия сървър, респективно, ако използваме фирма, обслужваща доставките, от нейния сървър. В рамките на това извикване се събира първо техническа информация като информация за браузъра и системата Ви, а така също и IP адресът Ви и времето на извикването. Тази информация се използва за техническо подобрение на услугите посредством техническите данни или целевите групи и тяхното читателско поведение посредством местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или времената на достъп. Към статистическите проучвания принадлежи констатацията дали бюлетините се отварят, кога се отварят и върху кои връзки се щраква. По технически причини тази информация може да се получи без съгласието на отделните получатели на бюлетина. Това обаче не е нито наш стремеж, нито, ако се използва, на фирмата, обслужваща доставките, да наблюдаваме отделните потребители. Анализите ни служат много повече за това да разпознаваме читателските навици на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание, съответстващо на интересите на нашите потребители. Вие можете да възразите срещу това проследяване по всяко време, като щракнете върху специалната връзка, която се предоставя във всеки имейл, или ни информирате по друг начин за контакт. Информацията се съхранява, докато сте абонирани за бюлетина. След отписване, съхраняваме данните чисто статистически и анонимно.

 

16 Бисквитки

„Бисквитки“ се наричат малки файлове, които се съхраняват на компютрите на потребителите. Вътре в бисквитките могат да се съхраняват различни данни. Бисквитката служи основно за съхранение на данните за потребител (респ. за устройството, на което е съхранена бисквитката) по време на или след посещението му в рамките на едно онлайн предложение. Временни бисквитки, респ. „Session-Cookies“ или „преходни бисквитки“ се наричат бисквитки, които се изтриват, след като потребителят напусне онлайн предложението и затвори браузъра си. В такава бисквитка може да бъде съхранено съдържанието на потребителската кошница в онлайн магазин или статус на влизане. „Временни“ или „трайни“ се наричат бисквитки, които остават съхранени и след затварянето на браузъра. Така например може да се съхрани статусът на влизане, ако потребителите го потърсят след няколко дни. Също така в такава бисквитка може да се съхранят интересите на потребителя, които се използват за измерване на сферата на действие или маркетингови цели. „Third-Party-Cookie“ са бисквитки от други доставчици, различни от администратора, който управлява онлайн предложението (в противен случай, ако са неговите бисквитки, се говори за „First-Party Cookies“). Ние можем да използваме временни и постоянни бисквитки и разясняваме това в рамките на политиката ни за поверителност. Ако потребителите не искат на компютъра им да се съхраняват бисквитки, се умоляват да дезактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на бисквитки може да доведе до ограничения на функциите на това онлайн предложение. Генерално възражение срещу използването на бисквитки за целите на онлайн маркетинга може да се направи при много от услугите, преди всичко в случай на Trackings, на американския сайт http://www.aboutads.info/choices/ или европейския сайт http://www.youronlinechoices.com/. В последствие съхранението на бисквитките може да бъде постигнато с помощта на изключването им в системните настройки на браузъра. Имайте предвид, че евентуално не всички функции на това онлайн предложение ще могат да се използват.

 

17 Google Analytics

Ние използваме на базата на легитимните ни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическото функциониране на онлайн предложението ни по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google LLC („Google“). Google използва бисквитки. Създадената чрез бисквитката информация относно използването на онлайн предложението от потребителите се прехвърля по правило на сървър на Google в САЩ и там се съхранява. Google е сертифициран по споразумението Privacy-Shield и дава гаранция, че ще спазва европейското право за защита на данните. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google ще използва тази информация по наша поръчка, за да оцени използването на онлайн предложението ни от потребителите, за да изготвя доклади за активностите в рамките на онлайн предложението и за да извършва други услуги за нас, свързани с използването на това онлайн предложение и използването на интернет. При това от обработените данни могат да бъдат създадени псевдонимни потребителски профили на потребителите. Ние използваме Google Analytics само с активирано ИП-анонимизиране. Това означава, че IP адресът се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в другите държави, страни по споразумението, в европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. Прехвърленият от браузъра на потребителя IP адрес не се свързва с други данни от Google. Потребителите могат да предотвратят съхранението на бисквитките чрез съответната настройка на софтуера на браузъра си, потребителите могат да предотвратят регистрирането на създадените чрез бисквитката и свързаните с използването на онлайн предложението данни от Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират достъпната на следната връзка добавка за браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Допълнителна информация относно използването на данни чрез Google, възможностите за настройване и възражение ще намерите на уеб сайта на Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Използване на данни чрез Google при използването Ви на уеб сайтове или приложения на наши партньори“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Използване на данни за рекламни цели“), http://www.google.de/settings/ads („Управляване на информация, използвана от Google, за да Ви вмъкнат реклама“).
Можете да предотвратите регистрирането чрез Google Analytics като алтернатива на инсталацията на добавка за браузър, преди всичко в интернет браузъри на мобилни устройства, като щракнете върху следната връзка: Деактивиране на Google Analytics По този начин на устройството Ви се записва т.нар. Opt-Out-бисквитка, която предотвратява бъдещото регистриране на данните Ви чрез Google Analytics при посещение на този уеб сайт.

 

18 Google Google Universal Analytics

Ние използваме Google Analytics в оформлението като „Universal-Analytics“. „Universal Analytics“ е метод на Google Analytics, при който анализът на потребителя става на базата на псевдонимен потребителски ID и така се създава псевдонимен профил на потребителя с информация от използването на различни устройства (т.нар. „Cross-Device-Tracking“).

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

За да регистрираме статистически използването на уеб сайта ни и за да оценим за Вас уеб сайта ни за целите на оптимизирането, ние използваме също така Google Conversion Tracking. Правно основание за това е член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. При това от Google Adwords се поставя бисквитка (вижте цифра 4) на Вашия компютър, ако попаднете на Google-обява на уеб сайта ни. Тези бисквитки губят валидността си след 30 дни и не служат за персонално идентифициране. Ако потребителят посети определени сайтове на клиента на Adwords и валидността на бисквитката все още не е изтекла, Google и клиентът могат да разпознаят, че потребителят е щракнал върху обявата и че е бил пренасочен към този сайт. Всеки клиент на Adwords получава различна бисквитка. Така бисквитките не могат да бъдат проследявани през уеб сайтовете на клиенти на Adwords. Събраната с помощта на Conversion-бисквитката информация служи за създаването на Conversion-статистики за клиенти на Adwords, които са избрали Conversion-Tracking. Клиентите на Adwords научават общия брой на потребителите, които са щракнали върху обявата им, и които са били прехвърлени към сайт, снабден с Conversion-Tracking-Tag. Те обаче не получават информация, с която потребителите могат да бъдат идентифицирани персонално. Ако не искате да участвате в Tracking-метода, можете да откажете необходимото за това поставяне на бисквитка – чрез настройка на браузъра, която генерално дезактивира автоматичното поставяне на бисквитки. Вие можете също да дезактивирате бисквитки за Conversion-Tracking, като настроите браузъра си така, че бисквитки от домейна „www.googleadservices.com“ да бъдат блокирани. Разяснение на Google относно защитата на данни при Conversion-Tracking ще намерите тук (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Google Maps

Ние интегрираме географските карти на услугата „Google Maps“ на доставчика Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Политика за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Чрез посещението на уеб сайта Google получава информацията, че сте извикали съответния подсайт на нашия уеб сайт. Освен това се прехвърлят различни общи лични данни, като IP адрес, дата и час на заявката, съдържание на искането, статус на достъп, количество на прехвърлените данни, уеб сайт, от който идва искането, браузър, операционна система и графичен интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра, разлика в часовите зони спрямо GMT. Това става независимо от това, дали Google предоставя потребителски профил, през който сте влезли, или не съществува потребителски профил. Ако сте влезли в Google, Вашите данни се присвояват директно на профила Ви. Ако не желаете това присвояване на профила Ви в Google, трябва да излезете преди активирането на бутона. Google съхранява данните Ви като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, проучването на пазара и/или съобразеното с нуждите оформяне на уеб сайт си. Подобно оценяване се провежда особено (дори и за потребители, които не са влезли в системата) за извършването на съобразена с нуждите реклама и за да информират други потребители на социалната мрежа относно активностите им на нашия уеб сайт. Имате право на възражение срещу създаването на този потребителски профил, за упражняването на което трябва да се обърнете към Google.

 

21 Онлайн присъствия в социалните мрежи

Ние поддържаме онлайн присъствия в рамките на социалните мрежи и платформи, за да комуникираме с активните там клиенти, интересуващи се лица и потребители, както и да можем да ги информираме там за нашите услуги. При извикване на съответните социални мрежи и платформи важат условията за сключване на сделка и политиките за обработване на данни на съответния администратор. Ако не е посочено друго в рамките на нашата политика за поверителност, ние обработваме данните на потребителите, ако тези комуникират с нас в рамките на социалните мрежи и платформи, напр. съставят статии за нашето онлайн присъствие или ни изпращат новини.

 

22 Интегриране на услуги и съдържания от трета страна

Ние използваме в рамките на онлайн предложението ни на базата на легитимните ни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическото функциониране на онлайн предложението ни по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) предложения за съдържание или услуги от трети страни – доставчици, за да интегрираме техните съдържание и услуги, като напр. видеоклипове или видове шрифтове (наричани по-долу „съдържание“). Това предполага, че третите страни, явяващи се доставчици на това съдържание, виждат IP адреса на потребителите, тъй като без този IP адрес не биха могли да изпратят съдържанието на техния браузър. С това IP адресът е необходим за изобразяването на това съдържание. Ние се стараем да използваме само такова съдържание, съответните доставчици на което използват IP адреса само за доставка на съдържанието. Третите страни – доставчици могат още да използват така наречените Pixel-Tags (невидими графики, наричани още „Web Beacons“) за статистически или маркетингови цели. Чрез „Pixel-Tags“ може да се оценява информация като движението на посетителите на страниците на този уеб сайт. Псевдонимната информация може да бъде записана в бисквитки на устройството на потребителя и да съдържа в частност техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уеб сайтове, време на посещението, както и други данни за използването на онлайн предложението ни, а така също и да бъде свързана с подобна информация от други източници.

 

23 Google Fonts

Ние интегрираме видовете шрифтове („Google Fonts“) на доставчика Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Политика за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Ние интегрираме видеоклиповете на платформата „YouTube“ на доставчика Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Политика за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Чрез посещението на уеб сайта YouTube получава информацията, че сте извикали съответния подсайт на нашия уеб сайт. Освен това се прехвърлят различни общи лични данни, като IP адрес, дата и час на заявката, съдържание на искането, статус на достъп, количество на прехвърлените данни, уеб сайт, от който идва искането, браузър, операционна система и графичен интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра, разлика в часовите зони спрямо GMT. Това става независимо от това дали YouTube предоставя потребителски профил, през който сте влезли, или не съществува потребителски профил. Ако сте влезли в Google, Вашите данни се присвояват директно на профила Ви. Ако не желаете това присвояване на профила Ви в YouTube, трябва да излезете преди активирането на бутона. YouTube съхранява данните Ви като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, проучването на пазара и/или съобразеното с нуждите оформяне на уеб сайт си. Подобно оценяване се провежда особено (дори и за потребители, които не са влезли в системата) за извършването на съобразена с нуждите реклама и за да информират други потребители на социалната мрежа относно активностите им на нашия уеб сайт. Имате право на възражение срещу създаването на този потребителски профил, за упражняването на което трябва да се обърнете към YouTube.

 

25 Използване на Facebook Social Plugins

Ние използваме на базата на легитимните ни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическото функциониране на онлайн предложението ни по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се администрира от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland („Facebook“). Plugins могат да изобразяват интерактивни елементи или съдържания (напр. видеоклипове, графики или текстове) и са разпознаваеми на едно от логата на Facebook (бяло „f“ върху синя плочка, понятията „Like“, „Харесва ми“ или знак „Палец нагоре“) или са отбелязани с допълнението „Facebook Social Plugin“. Списък на Facebook Social Plugins и как изглеждат можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook е сертифициран по споразумението Privacy-Shield и дава гаранция, че ще спазва европейското право за защита на данните. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Когато потребител извика функция на това онлайн предложение, която съдържа такъв Plugin, устройството му изгражда директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на Plugin се прехвърля от Facebook директно на устройството на потребителя и от него се интегрира в онлайн предложението. При това от обработените данни могат да бъдат създадени потребителски профили на потребителите. Ние нямаме влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с помощта на този Plugin, и затова съответно информираме потребителите за нивото ни на осведоменост. Чрез интегрирането на Plugins Facebook получава информация, че потребител е извикал съответния сайт на онлайн предложението. Ако потребителят е влязъл във Facebook, Facebook може да присвои посещението на неговия Facebook-профил. Когато потребител си взаимодейства с Plugins, например натиска бутона Like или оставя коментар, съответната информация от Вашето устройство се прехвърля директно към Facebook и там се записва. Ако потребител не е член на Facebook, въпреки това съществува възможността Facebook да узнае неговия IP адрес и да го запише. Според Facebook в Германия се записва само анонимизиран IP адрес. Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшното обработване и използване на данните чрез Facebook, както и свързаните с това права и възможности за настройване за защита на личния живот на потребителите, могат да бъдат взети от указанията за защита на данните на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Ако потребител е член на Facebook и не желае Facebook да събира данни за него чрез това онлайн предложение и да ги свързва със съхраняваните от Facebook данни за членство, трябва да излезе от Facebook преди използването на онлайн предложението ни и да изтрие бисквитките си. Други настройки и възражения срещу използването на данни за целите на рекламата са възможни в рамките на настройките на Facebook-профила: https://www.facebook.com/settings?tab=ads или на американския сайт http://www.aboutads.info/choices/ или на европейския сайт http://www.youronlinechoices.com/. Настройките се извършват независимо от платформата, т.е. те се приемат от всички устройства като настолни компютри и мобилни устройства.

 

26 Общо указание относно Instagram, Xing, LinkedIn

По отношение на Instagram, Xing и LinkedIn ние използваме Social Media Plugins. Във връзка с това по принцип се прилага така нареченото решение Две-щраквания. Т. е., ако посетите сайта ни, по принцип първоначално не се предават лични данни на доставчиците на Plugins. Ще разпознаете доставчика на Plugin с помощта на маркировката върху плочката над първата буква или на логото. Ние Ви даваме възможността чрез бутона да комуникирате директно с доставчика на Plugin. Ако щракнете върху маркираното поле и по този начин го активирате, доставчикът на Plugin получава информация, че сте извикали съответния уеб сайт на онлайн предложението ни. В дадения случай, по данни на съответния доставчик в Германия, Вашият IP адрес се анонимизира веднага след събирането. Чрез активирането на Plugin Ваши лични данни се прехвърлят към съответния доставчик на Plugin и там (при американски доставчици в САЩ) се записват. Тъй като доставчикът на Plugin предприема събирането на данни чрез бисквитки, Ви препоръчваме преди щракването върху неактивната плочка да изтриете всички бисквитки чрез настройките за сигурност на браузъра Ви. Обръщаме Ви внимание, че ние нито имаме влияние върху събираните данни и операциите по обработването на данни, нито са ни познати пълният обхват на събирането на данни, целите на обработването или сроковете за съхранение. Също така нямаме информация относно изтриването на събраните данни чрез доставчиците на Plugin. Предполага се, че доставчиците на Plugin съхраняват събраните за Вас данни като потребителски профили и ги използват за целите на рекламата, проучването на пазара и/или съобразеното с нуждите оформяне на уеб сайт. Имате право на възражение срещу създаването на този потребителски профил, за упражняването на което трябва да се обърнете към съответния доставчик на Plugin. Чрез Plugins ние Ви предоставяме възможност да си взаимодействате със социалните мрежи и другите потребители, за да можем да подобрим нашето предложение и да го направим по-интересно за Вас като потребители. Правно основание за използването на Plugins е член 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД. Предаването на данни става независимо от това дали притежавате профил при доставчика на Plugin и сте влезли там. Ако сте влезли при доставчика на Plugin, данните Ви, събрани от нас, ще бъдат присвоени директно на съществуващия профил при доставчика на Plugin. Ако натиснете активирания бутон и напр. препратите сайта, доставчикът на Plugin записва и тази информация във Вашия профил и я споделя публично с контактите Ви. Препоръчваме Ви след използване на социална мрежа редовно да излизате от системата, особено преди активирането на бутона, като така ще можете да избегнете присвояване на профила Ви от доставчика на Plugin.

 

27 Instagram

В рамките на онлайн предложението ни могат да бъдат интегрирани функции и съдържания на услугата Instagram, предлагана от Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Към това могат да принадлежат напр. съдържания като снимки, видеоклипове или текстове и бутони, с които потребителите могат да обявят удовлетворението си по отношение на съдържанията, да се абонират за авторите на съдържанията или за статиите ни. Ако потребителите са членове на платформата Instagram, Instagram може да присвои извикването на горепосочените съдържания и функции на тамошните профили на потребителите. Политика за поверителност на Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

В рамките на онлайн предложението ни могат да бъдат интегрирани функции и съдържание на услугата Xing, предлагана от XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland. Към това могат да принадлежат напр. съдържания като снимки, видеоклипове или текстове и бутони, с които потребителите могат да обявят удовлетворението си по отношение на съдържанието, да се абонират за авторите на съдържанието или за статиите ни. Ако потребителите са членове на платформата Xing, Xing може да присвои извикването на горепосочените съдържания и функции на тамошните профили на потребителите. Политика за поверителност на Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

В рамките на онлайн предложението ни могат да бъдат интегрирани функции и съдържания на услугата LinkedIn, предлагана от LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland. Към това могат да принадлежат напр. съдържания като снимки, видеоклипове или текстове и бутони, с които потребителите могат да споделят съдържания на това онлайн предложение в рамките на LinkedIn. Ако потребителите са членове на платформата LinkedIn , LinkedIn може да присвои извикването на горепосочените съдържания и функции на тамошните профили на потребителите. Политика за поверителност на LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn е сертифициран по споразумението Privacy-Shield и дава гаранция, че ще спазва европейското право за защита на данните (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Политика за поверителност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Промени и актуализации на политиката за поверителност
Умоляваме ви да се информирате редовно относно съдържанието на политиката ни за поверителност. Адаптираме политиката за поверителност, ако промените на осъществяваните от нас обработвания на данни правят това необходимо. Ние ще Ви информираме, ако чрез промените е необходимо оказване на съдействие от Ваша страна (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление. 
scroll top