Menu

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Указания за защита на данните за използване на началната страница

Ние се радваме на интереса Ви към нашия уеб сайт. Защитата на личния Ви живот е много важна за нас. По-долу Ви информираме изчерпателно за боравенето с Вашите данни.
 

1 Политика за поверителност

Тази политика за поверителност Ви разяснява начина, обхвата и целта на обработването на лични данни (по-нататък наричани за краткост „данни“) в рамките на нашите онлайн предложения и свързаните с тях уеб сайтове, функции и съдържания, както и външни онлайн присъствия като напр. нашия профил в социална мрежа (по-нататък наричани заедно „онлайн предложение“). Освен това се представят общите принципи на нашето събиране на данни. По отношение на използваните понятия като напр. „обработване“ или „администратор“, Ви насочваме към дефинициите в член 4 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Това указание за защита на данните има предимство пред общото ни указание за защита на данните (задължителна информация съгласно член 12 и следващите от ОРЗД). Доколкото в това указание за защита на данните за използването на началната страница не се срещат правила, важат съответните правила на общото указание за защита на данните.

 

2 Данни за контакт с администратора

Администратор съгласно член 4, параграф 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е
DESOI GmbH 
Gewerbestraße 16 
36148 Kalbach/Rhön 
info@desoi.de (вижте Импресум).

Данни за контакт с длъжностното лице за защита на данните

Данни за контакт (служебни)
Предприятие: BerIsDa GmbH
Адрес: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
Телефон: +49 / 661 29 69 80 90
Имейл: datenschutz@berisda.de

 

3 Обхват на обработването на лични данни

Ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители по принцип само ако това е необходимо за предоставянето на един функционален уеб сайт, както и за нашите съдържания и услуги. Събирането и използването на лични данни на нашите потребители следва само след съгласие на потребителя. Изключение правят случаите, при които предхождащото вземане на съгласие не е възможно по действителни причини и обработването на данните е разрешено от правни наредби.

 

4 Правно основание за обработването на лични данни

Ако за операциите на обработване на лични данни вземем съгласие от субекта на данните, като правно основание за обработването на лични данни служи член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). При обработването на лични данни, необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, като правно основание служи член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Това важи също и за операции по обработване, които са необходими за предприемане на стъпки преди сключването на договор. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на законово задължение, на което нашето предприятие подлежи, като правно основание служи член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. В случай че жизненоважни интереси на субекта на данните или друго физическо лице правят необходимо обработването на лични данни, като правно основание служи член 6, параграф 1, буква г) от ОРЗД. Ако обработването е необходимо за защита на легитимния интерес на нашето предприятие или на трета страна, основните права и свободи на субекта на данните нямат преимущество пред гореспоменатия интерес, като правно основание за обработването служи член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

 

5 Хостинг и изпращане на имейл

Използваните от нас хостинг услуги служат за предоставяне на разположение на следните услуги: Услуги по отношение на инфраструктурата и платформата, капацитет за изчисляване, място за съхранение и услуги, свързани с бази данни, изпращане на имейл, услуги, свързани със сигурността, както и услуги по техническо обслужване, които използваме за целите на функционирането на това онлайн предложение. Във връзка с това ние, респективно нашият хостинг доставчик, обработваме инвентарни данни, данни за контакт, данни за съдържание, договорни данни, потребителски данни, мета и комуникационни данни на клиенти, интересуващи се от и посетители на това онлайн предложение въз основа на легитимните ни интереси към едно ефикасно и сигурно предоставяне на разположение на това онлайн предложение съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, във връзка с член 28 от ОРЗД (сключване на договор за обработване на лични данни).

 

6 Събиране на данни за достъп и лог файлове

Ние, респективно нашият хостинг доставчик, събираме въз основа на легитимните ни интереси по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД данни относно всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (т.нар. лог файлове на сървъра). Към данните за достъп принадлежат името на извиквания уеб сайт, файл, дата и час на извикването, количество на прехвърлените данни, съобщение за успешно извикване, тип на браузъра заедно с версията, операционната система на потребителя, URL адрес на референтите (преди това посетеният сайт), IP адрес и запитващият доставчик. Информации за лог файловете се съхраняват максимум за 7 дни от съображения за сигурност (напр. изясняване на действия на злоупотреба или измамнически действия) и след това се изтриват. Данни, чието допълнително съхранение е необходимо за целите на доказателството, не се изтриват до окончателното изясняване на съответния инцидент.

 

7 Права на субектите на данните

Имате правото да поискате потвърждение дали се обработват свързаните с Вас данни и информация относно тези данни, както и допълнителна информация и копие на данните съгласно член 15 от ОРЗД. Съгласно член 16 от ОРЗД имате правото да поискате да бъдат попълнени свързаните с Вас данни или да бъдат коригирани свързаните с Вас неточни данни. Съгласно член 17 от ОРЗД имате правото да поискате свързаните с Вас данни да бъдат незабавно изтрити, респективно като алтернатива съгласно член 18 от ОРЗД да поискате ограничаване на обработването на данните. Имате правото да поискате да получите свързаните с Вас данни, които сте ни предоставили, съгласно член 20 от ОРЗД и да изискате прехвърлянето им към друг администратор. Освен това имате правото съгласно член 77 от ОРЗД да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

 

8 Право на отмяна

Имате правото да оттеглите дадени съгласия според член 7, параграф 3 от ОРЗД с действие за в бъдеще време.

 

9 Право на възражение

Ако сте дали съгласие за обработване на данните Ви, можете по всяко време да го оттеглите. Подобна отмяна има въздействие върху допустимостта на обработването на личните Ви данни, след като сте я изразили по отношение на нас. Ако нашето обработване на личните Ви данни се основава на преценка на интересите, можете да направите възражение срещу обработването. Това е случаят, когато обработването не е необходимо за изпълнението на договор с Вас, което се описва от нас при всяко описание на функция в тази политика за поверителност. При упражняване на едно такова възражение молим за разяснение на причините, поради които не трябва да обработваме личните Ви данни, както го осъществяваме. В случай на мотивирано възражение, ще проверим обстоятелствата и или ще преустановим обработването на данните, респективно ще ги адаптираме, или ще Ви покажем нашите неоспорими, заслужаващи защита причини, въз основа на които ще продължим обработването. Естествено, можете по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на рекламата и анализа на данни. Уведомете директно гореспоменатия администратор за възражението си срещу използването на данните Ви за рекламни цели.

 

10 Изтриване на данни

Обработваните от нас данни се изтриват или ограничават в обработването съгласно член 17 и 18 от ОРЗД. Ако не е изрично посочено в рамките на тази политика за поверителност, съхранените при нас данни ще бъдат изтрити, щом като не са необходими повече за определените цели и изтриването не противостои на законовите задължения за съхранение. Ако данните не бъдат изтрити, тъй като са необходими за други законово допустими цели, тяхното обработване ще бъде ограничено. Това означава, че данните ще бъдат блокирани и няма да бъдат обработвани за други цели. Това важи например за данни, които трябва да бъдат съхранявани по търговско-правни или данъчно-правни причини. Според законовите предписания в Германия, съхраняването се извършва за срок от 6 години съгласно § 257, параграф 1 от Търговския кодекс (търговски книги, инвентаризационни описи, начални баланси, годишни баланси, търговски писма, отчетни документи и т.н.), както и за срок от 10 години съгласно § 147, параграф 1 от Данъчния кодекс (книги, документи, доклади за финансовото състояние на фирмата, отчетни документи, търговски и делови писма, документи, важни за данъчното облагане и т.н.).

 

11 Онлайн магазин

Ако искате да поръчвате в нашия онлайн магазин, за сключването на договор е необходимо да посочите личните си данни, които са ни нужни за изпълнението на поръчката. Необходимите задължителни данни за изпълнението на договорите са специално обозначени, другите данни се посочват доброволно. Посочените от Вас данни ще обработваме за изпълнението на поръчката Ви. За тази цел можем да предадем платежните Ви данни на банката, обслужваща компанията ни. Правно основание за това е член 6, параграф 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД. Можете доброволно да откриете клиентска сметка, чрез която можем да запишем данните Ви за бъдещи покупки. Чрез откриването на акаунт под „Моята сметка“, посочените от Вас данни ще бъдат записани с право на отмяна. Всички други данни, включително потребителският Ви профил, може винаги да се изтрият в клиентската секция. Ние можем да обработваме посочените от Вас данни, за да Ви информираме за други интересни продукти от нашето портфолио или да Ви предоставяме имейли с техническа информация. Ние сме задължени на базата на търговско-правни и данъчно-правни предписания да съхраняваме Вашите адресни данни, платежни данни и данни от поръчките за срок от десет години. Естествено, след две години предприемаме ограничаване на обработването, т.е. Вашите данни ще се използват само за спазване на законовите задължения. За предотвратяване на неправомерен достъп от трета страна до личните Ви данни, особено финансови данни, процесът на поръчване се шифрова чрез TLS-метод.

 

12 SSL-шифроване

Този сайт използва SSL-шифроване от съображения за сигурност и за защита на прехвърлянето на поверително съдържание като например запитванията, които ни изпращате като администратора на сайта. Ще познаете шифрованата връзка по това, че адресната лента на браузъра се сменя от „http://“ на „https://“ и по символа на катинар в лентата на браузъра. Когато SSL шифроването е активирано, данните, които ни прехвърляте, не могат да бъдат прочетени от трета страна.

 

13 Бюлетин

Със следващите указания Ви информираме за съдържанието на нашия бюлетин, за метода на регистриране, доставка и статистическо оценяване, както и за правото Ви на възражение. Като се абонирате за бюлетина ни, Вие се съгласявате с получаването и описаните методи. Съдържание на бюлетина: Ние изпращаме бюлетин, имейли и други електронни уведомления с рекламна информация (наричани по-нататък „бюлетин“) само със съгласието на получателя или законово разрешение. Ако в рамките на регистрирането за бюлетина неговото съдържание и конкретно описано, то е решаващо за съгласието на потребителя. В останалите случаи бюлетините ни съдържат информация за услугите ни и за нас. Double-Opt-In и протоколиране: Регистрирането за бюлетина ни става по така наречения метод Double-Opt-In. Това означава, че след регистрирането получавате имейл, в който ще бъдете помолени за потвърждение на регистрирането Ви. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужди имейл адреси. Регистриранията за бюлетина се протоколират, за да може процесът на регистриране да се докаже съгласно законовите изисквания. Към това принадлежи записването на времето на регистриране и потвърждение, както и IP адресът. Също така се протоколират промените на данните ви, записани при фирмата, обслужваща доставките. Данни за регистриране: За да се регистрирате за бюлетина, е достатъчно да посочите имейл адреса си. Като опция Ви предлагаме да посочите име с цел лично обръщение в бюлетина. Доставката на бюлетина и свързаното с него измерване на успеха стават на базата на съгласието на получателя съгласно член 6, параграф 1, буква а), член 7 от ОРЗД. Протоколирането на метода на регистриране става на базата на легитимните ни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Интересът ни е насочен към използването на лесна за употреба, както и сигурна бюлетинна система, която служи на търговските ни интереси, а така също отговаря на очакванията на потребителите и ни позволява в бъдеще доказателство на съгласията. Отказване/оттегляне – Можете по всяко време да откажете получаването на бюлетина ни, т.е. да оттеглите съгласието си. Връзка за отказване от бюлетина ще намерите в края на всеки бюлетин. Ние можем да съхраняваме свалените имейл адреси до три години на базата на легитимните ни интереси, преди да ги изтрием за целите на доставката на бюлетина, за да можем да докажем дадено по-рано съгласие. Обработването на тези данни се ограничава с цел възможна защита от претенции. Индивидуално искане за изтриване е възможно по всяко време, ако едновременно се потвърди някогашното съществуване на съгласие. Всички данни на бюлетина се съхраняват на защитени сървъри в Германия. Фирмата, обслужваща доставките, използва сертифицирани компютърни центрове и двойно дублирано архивиране на данните. С агенцията, обслужваща бюлетина ни, съществува договор за обработването на данни по поръчка.

 

14 Фирма, обслужваща доставките на бюлетина

Доставката на бюлетина става посредством mailingwork, услуга на mailingwork GmbH. С правилата за защита на данните на фирмата, обслужваща доставките, можете да се запознаете тук: https://mailingwork.de/datenschutz. Използваме фирмата, обслужваща доставките, на базата на легитимните ни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и договор за обработване на данни по поръчка съгласно член 28, параграф 3, изречение 1 от ОРЗД. Фирмата, обслужваща доставките, може да използва данните в псевдонимизирана форма, т.е. без да са присвоени на даден потребител, за оптимизиране или подобрение на собствените услуги, например за техническото оптимизиране на доставката и описанието на бюлетина или за статистически цели. Фирмата, обслужваща доставките, не използва данните на нашите получатели на бюлетина, за да се обръща самата тя към тях или да предава данните на трета страна.

 

15 Бюлетин – измерване на успеха

Бюлетините съдържат т.нар. „web-beacon“, т.е. файл с големината на пиксел, който при отваряне на бюлетина се извиква от нашия сървър, респективно, ако използваме фирма, обслужваща доставките, от нейния сървър. В рамките на това извикване се събира първо техническа информация като информация за браузъра и системата Ви, а така също и IP адресът Ви и времето на извикването. Тази информация се използва за техническо подобрение на услугите посредством техническите данни или целевите групи и тяхното читателско поведение посредством местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или времената на достъп. Към статистическите проучвания принадлежи констатацията дали бюлетините се отварят, кога се отварят и върху кои връзки се щраква. По технически причини тази информация може да се получи без съгласието на отделните получатели на бюлетина. Това обаче не е нито наш стремеж, нито, ако се използва, на фирмата, обслужваща доставките, да наблюдаваме отделните потребители. Анализите ни служат много повече за това да разпознаваме читателските навици на нашите потребители и да адаптираме нашето съдържание към тях или да изпращаме различно съдържание, съответстващо на интересите на нашите потребители. Вие можете да възразите срещу това проследяване по всяко време, като щракнете върху специалната връзка, която се предоставя във всеки имейл, или ни информирате по друг начин за контакт. Информацията се съхранява, докато сте абонирани за бюлетина. След отписване, съхраняваме данните чисто статистически и анонимно.

 

16 Бисквитки

„Бисквитки“ се наричат малки файлове, които се съхраняват на компютрите на потребителите. Вътре в бисквитките могат да се съхраняват различни данни. Бисквитката служи основно за съхранение на данните за потребител (респ. за устройството, на което е съхранена бисквитката) по време на или след посещението му в рамките на едно онлайн предложение. Временни бисквитки, респ. „Session-Cookies“ или „преходни бисквитки“ се наричат бисквитки, които се изтриват, след като потребителят напусне онлайн предложението и затвори браузъра си. В такава бисквитка може да бъде съхранено съдържанието на потребителската кошница в онлайн магазин или статус на влизане. „Временни“ или „трайни“ се наричат бисквитки, които остават съхранени и след затварянето на браузъра. Така например може да се съхрани статусът на влизане, ако потребителите го потърсят след няколко дни. Също така в такава бисквитка може да се съхранят интересите на потребителя, които се използват за измерване на сферата на действие или маркетингови цели. „Third-Party-Cookie“ са бисквитки от други доставчици, различни от администратора, който управлява онлайн предложението (в противен случай, ако са неговите бисквитки, се говори за „First-Party Cookies“). Ние можем да използваме временни и постоянни бисквитки и разясняваме това в рамките на политиката ни за поверителност. Ако потребителите не искат на компютъра им да се съхраняват бисквитки, се умоляват да дезактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на бисквитки може да доведе до ограничения на функциите на това онлайн предложение. Генерално възражение срещу използването на бисквитки за целите на онлайн маркетинга може да се направи при много от услугите, преди всичко в случай на Trackings, на американския сайт http://www.aboutads.info/choices/ или европейския сайт http://www.youronlinechoices.com/. В последствие съхранението на бисквитките може да бъде постигнато с помощта на изключването им в системните настройки на браузъра. Имайте предвид, че евентуално не всички функции на това онлайн предложение ще могат да се използват.

 

17 Google Analytics

Този уеб сайт използва функции на услугата за уеб анализ Google Анализ. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Google Анализ дава възможност на оператора на уеб сайта да анализира поведението на посетителите на уеб сайта. Операторът на уеб сайта получава различни данни за използването, като прегледи на страници, продължителност на престоя, използвани операционни системи и произход на потребителя. Тези данни могат да бъдат обобщени от Google в профил, който е зададен към съответния потребител или неговото устройство.
Google Анализ използва технологии, които позволяват потребителят да бъде разпознат с цел анализиране на поведението на потребителя (напр. бисквитки или пръстови отпечатъци на устройството). Информацията, събрана от Google за използването на този уеб сайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.
Този инструмент за анализ се използва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уеб сайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уеб сайт, така и рекламата си. Ако е поискано съответно съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Google използва бисквитки. Създадената чрез бисквитката информация относно използването на онлайн предложението от потребителите се прехвърля по правило на сървър на Google в САЩ и там се съхранява. Google е сертифициран по споразумението Privacy-Shield и дава гаранция, че ще спазва европейското право за защита на данните. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google ще използва тази информация по наша поръчка, за да оцени използването на онлайн предложението ни от потребителите, за да изготвя доклади за активностите в рамките на онлайн предложението и за да извършва други услуги за нас, свързани с използването на това онлайн предложение и използването на интернет. При това от обработените данни могат да бъдат създадени псевдонимни потребителски профили на потребителите. Ние използваме Google Analytics само с активирано ИП-анонимизиране. Това означава, че IP адресът се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в другите държави, страни по споразумението, в европейското икономическо пространство. Само по изключение пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и там се съкращава. Прехвърленият от браузъра на потребителя IP адрес не се свързва с други данни от Google. Потребителите могат да предотвратят съхранението на бисквитките чрез съответната настройка на софтуера на браузъра си, потребителите могат да предотвратят регистрирането на създадените чрез бисквитката и свързаните с използването на онлайн предложението данни от Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглят и инсталират достъпната на следната връзка добавка за браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Допълнителна информация относно използването на данни чрез Google, възможностите за настройване и възражение ще намерите на уеб сайта на Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Използване на данни чрез Google при използването Ви на уеб сайтове или приложения на наши партньори“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Използване на данни за рекламни цели“), http://www.google.de/settings/ads („Управляване на информация, използвана от Google, за да Ви вмъкнат реклама“).
Можете да предотвратите регистрирането чрез Google Analytics като алтернатива на инсталацията на добавка за браузър, преди всичко в интернет браузъри на мобилни устройства, като щракнете върху следната връзка: Деактивиране на Google Analytics По този начин на устройството Ви се записва т.нар. Opt-Out-бисквитка, която предотвратява бъдещото регистриране на данните Ви чрез Google Analytics при посещение на този уеб сайт.

 

18 Google Google Universal Analytics

Ние използваме Google Analytics в оформлението като „Universal-Analytics“. „Universal Analytics“ е метод на Google Analytics, при който анализът на потребителя става на базата на псевдонимен потребителски ID и така се създава псевдонимен профил на потребителя с информация от използването на различни устройства (т.нар. „Cross-Device-Tracking“).

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Този уеб сайт използва проследяване на реализациите на Google. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
С помощта на проследяването на реализациите на Google ние и Google можем да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например можем да оценим кои бутони на нашия уеб сайт колко често са били щраквани и кои продукти са гледани или купувани особено често. Тази информация се използва за генериране на статистика на конверсиите. Откриваме общия брой потребители, които са щракнали върху нашите реклами, както и какви действия са предприели. Не получаваме никаква информация, с която можем да идентифицираме лично потребителя. Самият Google използва бисквитки или сравними технологии за разпознаване за идентификация.
Използването на проследяване на реализациите на Google се извършва въз основа на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уеб сайта има законен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира както своя уеб сайт, така и рекламата си. Ако е поискано съответно съгласие (напр. съгласие за съхранение на бисквитки), обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Можете да намерите повече информация за проследяването на реализациите на Google в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

20 Google Maps

Ние вграждаме картите от услугата Google Карти на доставчика Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
Google Карти се използва в интерес на привлекателното представяне на нашите онлайн оферти и за улесняване на намирането на местата, които сме посочили на уеб сайта. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Ако е поискано съответно съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Политика за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated. Чрез посещението на уеб сайта Google получава информацията, че сте извикали съответния подсайт на нашия уеб сайт. Освен това се прехвърлят различни общи лични данни, като IP адрес, дата и час на заявката, съдържание на искането, статус на достъп, количество на прехвърлените данни, уеб сайт, от който идва искането, браузър, операционна система и графичен интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра, разлика в часовите зони спрямо GMT. Това става независимо от това, дали Google предоставя потребителски профил, през който сте влезли, или не съществува потребителски профил. Ако сте влезли в Google, Вашите данни се присвояват директно на профила Ви. Ако не желаете това присвояване на профила Ви в Google, трябва да излезете преди активирането на бутона. Google съхранява данните Ви като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, проучването на пазара и/или съобразеното с нуждите оформяне на уеб сайт си. Подобно оценяване се провежда особено (дори и за потребители, които не са влезли в системата) за извършването на съобразена с нуждите реклама и за да информират други потребители на социалната мрежа относно активностите им на нашия уеб сайт. Имате право на възражение срещу създаването на този потребителски профил, за упражняването на което трябва да се обърнете към Google.

 

21 Онлайн присъствия в социалните мрежи

Ние поддържаме онлайн присъствия в рамките на социалните мрежи и платформи, за да комуникираме с активните там клиенти, интересуващи се лица и потребители, както и да можем да ги информираме там за нашите услуги. При извикване на съответните социални мрежи и платформи важат условията за сключване на сделка и политиките за обработване на данни на съответния администратор. Ако не е посочено друго в рамките на нашата политика за поверителност, ние обработваме данните на потребителите, ако тези комуникират с нас в рамките на социалните мрежи и платформи, напр. съставят статии за нашето онлайн присъствие или ни изпращат новини.

 

22 Интегриране на услуги и съдържания от трета страна

Ние използваме в рамките на онлайн предложението ни на базата на легитимните ни интереси (т.е. интерес към анализа, оптимизирането и икономическото функциониране на онлайн предложението ни по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) предложения за съдържание или услуги от трети страни – доставчици, за да интегрираме техните съдържание и услуги, като напр. видеоклипове или видове шрифтове (наричани по-долу „съдържание“). Това предполага, че третите страни, явяващи се доставчици на това съдържание, виждат IP адреса на потребителите, тъй като без този IP адрес не биха могли да изпратят съдържанието на техния браузър. С това IP адресът е необходим за изобразяването на това съдържание. Ние се стараем да използваме само такова съдържание, съответните доставчици на което използват IP адреса само за доставка на съдържанието. Третите страни – доставчици могат още да използват така наречените Pixel-Tags (невидими графики, наричани още „Web Beacons“) за статистически или маркетингови цели. Чрез „Pixel-Tags“ може да се оценява информация като движението на посетителите на страниците на този уеб сайт. Псевдонимната информация може да бъде записана в бисквитки на устройството на потребителя и да съдържа в частност техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уеб сайтове, време на посещението, както и други данни за използването на онлайн предложението ни, а така също и да бъде свързана с подобна информация от други източници.

 

23 Google Fonts

Ние вграждаме шрифтовете („Google Fonts“) на доставчика Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
Когато извикате страница, браузърът зарежда необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да показва правилно текстове и шрифтове, като по този начин установява връзка със сървърите на Google, където се предава вашият IP адрес. Това представлява законен интерес по смисъла на чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Политика за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Мениджър на маркери на Google

Този уеб сайт използва Мениджър на маркери на Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия. Мениджър на маркери на Google се използва за управление на маркери на уеб сайтове чрез интерфейс и ни позволява да контролираме точната интеграция на услугите на нашия уеб сайт. Това ни позволява гъвкаво да интегрираме допълнителни услуги, за да оценим достъпа на потребителите до нашия уеб сайт.
Мениджър на маркери на Google се използва въз основа на нашите законни интереси, т.е. интерес за оптимизиране на нашите услуги в съответствие с член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД.
Допълнителна информация може да се намери в Декларацията за защита на данните на Мениджъра на маркери на Google: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

25 Google reCAPTCHA

На този уеб сайт използваме Google reCAPTCHA (по-долу „reCAPTCHA“). Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.
Целта на reCAPTCHA е да провери дали данните в този уеб сайт (напр. във формуляра за контакт) са въведени от човек или от автоматизирана програма. За да направи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителя на уеб сайта въз основа на различни характеристики. Този анализ започва автоматично веднага щом посетителят на уеб сайта влезе в уеб сайта. За анализ reCAPTCHA оценява различна информация (напр. IP адрес, продължителност на престоя на посетителя на уеб сайта в уеб сайта или движения на мишката, извършени от потребителя). Данните, събрани по време на анализа, се препращат към Google.
Анализите на reCAPTCHA работят изцяло във фонов режим. Посетителите на уеб сайта не са информирани, че се извършва анализ. Данните се съхраняват и анализират на основание чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Операторът на уеб сайта има законен интерес да защити своите уеб предложения от злоупотребяващо автоматизирано шпиониране и от СПАМ. Ако е поискано съответно съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6, ал. 1, буква а) от ОРЗД; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.
Допълнителна информация за Google reCAPTCHA можете да намерите в Декларацията за поверителност на Google и Условията за ползване на Google на следните връзки: https://policies.google.com/privacy?hl=de и https://policies.google.com/terms?hl=de изтрит.

 

26 Контакт по имейл

1. Описание и обхват на обработката на данни
На нашия уеб сайт и нашите сигнатури са предоставени имейл адреси, които могат да бъдат използвани за връзка с нас. В този случай личните данни на потребителя, предадени с имейла, ще бъдат запазени.

В този контекст данните няма да бъдат предадени на трети страни. Данните ще се използват само за обработка на разговора.

2. Правно основание за обработка на данни
Правното основание за обработката на данните, предадени в хода на изпращане на имейл, е чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Ако контактът по имейл е насочен към сключване на договор, допълнителното правно основание за обработка е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработката на данни
Обработката на личните данни от въведената маска ни служи само за обработка на контакта. Това включва и необходимия законен интерес от обработката на данните.

4. Продължителност на съхранението
Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. За личните данни, изпратени по имейл, случаят е такъв, когато съответният разговор с потребителя е приключил. Разговорът приключва, когато от обстоятелствата може да се заключи, че конкретният въпрос е окончателно изяснен.

5. Възможност за възражение и премахване
Ако потребител се свърже с нас по имейл, той може по всяко време да възрази срещу съхранението на личните му данни. В такъв случай разговорът не може да бъде продължен.

В този случай всички лични данни, съхранявани в процеса на свързване с нас, ще бъдат изтрити.

 

27 Формуляр за контакт

1. Описание и обхват на обработката на данни
На нашата интернет страница има формуляр за контакт, който може да се използва за електронно свързване с нас. Ако даден потребител се възползва от тази опция, данните, въведени в маската на въвеждане, ще ни бъдат предадени и запазени. Тези данни са:
Номер на клиента, собствено и фамилно име, улица, номер, пощенски код, град, държава, тематична област, телефон, имейл, коментари

По време на изпращане на съобщението се съхраняват и следните данни:

Следва списък на съответните данни. Примери могат да бъдат:
(1) IP адресът на потребителя
(2) Дата и час на регистрация
За обработката на данните вашето съгласие се получава по време на процеса на изпращане и се прави препратка към тази Декларация за защита на данните.

В този контекст данните няма да бъдат предадени на трети страни. Данните ще се използват само за обработка на разговора.

2. Правно основание за обработка на данни
Правното основание за обработка на данните е чл. 6, ал. 1, буква a) от ОРЗД. Ако контактът е насочен към сключване на договор, допълнителното правно основание за обработка е чл. 6, ал. 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработката на данни
Обработката на личните данни от маската на въвеждане ни служи само за обработка на контакта. Другите лични данни, обработени по време на процеса на изпращане, служат за предотвратяване на злоупотреба с формата за контакт и за осигуряване на сигурността на нашите информационни технологични системи.

4. Продължителност на съхранението
Данните ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за постигане на целта, за която са събрани. За личните данни от маската на въвеждане във формуляра за контакт това е случаят, когато съответният разговор с потребителя е приключил. Разговорът приключва, когато от обстоятелствата може да се заключи, че конкретният въпрос е окончателно изяснен.

 
Промени и актуализации на политиката за поверителност
Умоляваме ви да се информирате редовно относно съдържанието на политиката ни за поверителност. Адаптираме политиката за поверителност, ако промените на осъществяваните от нас обработвания на данни правят това необходимо. Ние ще Ви информираме, ако чрез промените е необходимо оказване на съдействие от Ваша страна (напр. съгласие) или друго индивидуално уведомление. 
scroll top