Menu

Тапи за сондажни отвори

More Informations
Filter
Filter
m_50210
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 128750 OR shop_item_has_category.category_line_no = 128750 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

ТАПИ ЗА ПРОБИТИ ОТВОРИ

Тапи за запечатване на пробити отвори с пластмасови вътрешни тръби се използват предимно в минното дело и при строителството на тунели за уплътнения или запълване пробитите отвори. Чрез тапите за пробитите отвори се инжектират околните скали (кухини) за втвърдяване със синтетични смоли, минерални материали и др.
Bodeninjektion mit Blaehpacker, Hydraulik, Bohrlochverschluss

Ground injection with
Inflatable packers, Hydraulic packers, Borhole seals

PDF german/english

PDF german/french

Области на приложение

 • Стабилизиране на почвата на различни дълбочини
 • Заздравяване на ронливи скали
 • Укрепване на прорязана скала
 • Инжектиране в компоненти
 • Инжектиране в почвата под компоненти
 • Хидроизолации
 • Трайно запечатване на пробити отвори
 • Инжекции при издигане на конструкции
 • Проучване, сондиране в минното дел

Ползи и предимства

 • Лесно и надеждно уплътняване в пробития отвор
 • Голям обхват на разширение на разширяващия се маркуч
 • Може да се използва на различни дълбочини
 • Използваните пластмасови тапи за пробитите отвори могат да бъдат пробити лесно при необходимост
 • Пластмасови вътрешни тръби предотвратяват щети по инструментите за добив


Wir brauchen Ihr Einverständnis!
Wir benutzen Drittanbieter, um Videoinhalte einzubinden. Diese können persönliche Daten über Ihre Aktivitäten sammeln. Bitte beachten Sie die Details und geben Sie Ihre Einwilligung.

Mehr Informationen
Externe Medien Akzeptieren
scroll top